Školní reaktor VR-1

Radiační ochrana reaktoru

Radiační ochranu reaktoru definuje česká legislativa jako systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí.

I přes velmi dobré stínění reaktoru a propracovaný systém manipulací s radioaktivními materiály jsou na reaktoru přísně dodržovány základní požadavky na pracovní prostředí s ionizujícím a neutronovým zářením v souladu s platnými předpisy a mezinárodním doporučením ICRP 60. Podle české legislativy patří reaktor mezi velmi významné zdroje ionizujícího záření, je zařazen do IV. kategorie, a tomu odpovídají i technická a organizační opatření, která je nutné na tomto pracovišti dodržovat.

Z hlediska radiační ochrany je na pracovišti reaktoru vymezeno kontrolované pásmo. To se vymezuje tak, aby regulací pohybu osob, vytvořením ochranných bariér a případně i stavebními úpravami, režimem práce, rozsahem monitorování a dalšími opatřeními přiměřenými používaným zdrojům a způsobům nakládaní s nimi bylo zajištěno, že se zdroji budou nakládat jen osoby k tomu dostatečně odborně i zdravotně způsobilé, poučené o možném riziku práce a náležitě vybavené a že důsledky případné radiační nehody zůstanou co nejvíce omezeny.

Reaktor je pod trvalou dozimetrickou kontrolou, která zahrnuje monitorování pracoviště, osob, výpustí a okolí reaktoru. Základní monitorování je prováděno radiačním monitorovacím systémem RMS VR-1 obsahujícím detektory neutronů a gama záření a monitory radioaktivních aerosolů. Monitorování výpustí zahrnuje nakládání s pevnými, kapalnými a plynnými odpady, které mohou na pracovišti reaktoru vzniknout a ve kterých by mohly být obsaženy radioaktivní látky. Vzhledem k charakteru provozu reaktoru a dosahovanému výkonu je množství radioaktivních odpadů prakticky nulové. Provoz reaktoru na okolní prostředí nemá žádný vliv.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ