Školní reaktor VR-1

Dozimetrie a monitorování okolí

Monitorování reaktoru z hlediska radiační ochrany se provádí:

  • radiačním monitorovacím systémem RMS,
  • termoluminiscenčními dozimetry v osmi vybraných bodech,
  • přenosnými přístroji pro měření příkonu ekvivalentní dávky a plošných aktivit.

Radiační monitorovací systém RMS je stacionární dozimetrický systém zabezpečující soustavné monitorování reaktorového pracoviště a jeho okolí na základě sledování dávkových příkonů gama, neutronů a koncentrace radioaktivních aerosolů. Systém je řízen centrální počítačem, který zajišťuje komunikaci, sběr a archivaci dat z jednotlivých sond. Jednotlivé sondy jsou rozmístěny na vybraných místech reaktorového pracoviště. Provoz systému je nepřetržitý, při normální situaci jsou údaje zaznamenávány v intervalu 1 hod., při překročení varovné či zásahové úrovně v intervalu 6 s. Překročení vyšetřovací úrovně resp. zásahové úrovně je signalizováno akustickým a optickým signálem. Při výpadku sítě je systém napájen ze záložních baterií.

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS

Osobní monitorovaní slouží k určení osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením individuálního zevního i vnitřního ozáření jednotlivých osob zpravidla osobními dozimetry. Pracovníci reaktoru jsou vybaveni filmovým dozimetrem a DIS1 dozimetrem, podle druhu pracovní činnosti pak i přímoodečítacím elektronickým dozimetrem. Každý student při výuce na reaktoru je vybaven DIS1 dozimetrem, podle druhu výuky pak i přímoodečítacím elektronickým dozimetrem. V rámci exkurze na reaktoru je každý třetí až pátý návštěvník ve skupině vybaven termolumiscenčním dozimetrem, v případě potřeby i přímoodečítacím elektronickým nebo tužkovým dozimetrem). Kontrola povrchové kontaminace rukou a nohou je prováděna pracovníků, studentů i návštěvníků vždy při výstupu z haly reaktoru.

Potenciálním radioaktivním odpadem mohou být použité laboratorní kalibrační zářiče či etalony. Dále ho můžou tvořit ozářené vzorky a ozářené aktivační fólie, použité iontoměniče, filtry, aktivované konstrukční materiály a případně i používané slabě vyhořelé jaderné palivo. Vzhledem k charakteru provozu reaktoru a k dosahovanému výkonu je míra radionuklidů uváděných do životního prostředí velmi nízká - mnohdy pod detekčním limitem používaných přístrojů. Při normálním provozu reaktoru nevznikají žádné kapalné radioaktivní odpady. Odpadní vody z reaktoru jsou svedeny do havarijní jímky a odtud přečerpávány do likvidační stanice odpadních vod, která slouží pro všechny aktivní laboratoře v objektu a která obsahuje dvojici sběrných jímek a vypouštěcí jímku. Před vypuštěním do kanalizace se provádí odběr vzorků a měření aktivity. Reaktorové prostory (hala a prostor nad nádobami) jsou vybaveny vzduchotechnikou s výstupními filtry pro filtraci radioaktivních aerosolů. Dozimetrická kontrola je prováděna dvojicí alfa-beta aerosolů. Při provozu reaktoru nevznikají žádné plynné radioaktivní odpady.

Monitorování okolí reaktoru a přilehlých laboratořích se uskutečňuje sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním dávkových příkonů, aktivit, objemových aktivit a hmotnostních aktivit. Slouží ke kontrole dodržování úrovní povolených výpustí a k včasnému zjištění a zhodnocení případných úniků, jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní prostředí. Za běžného provozu slouží pro potvrzování bezpečnosti provozu ve vztahu k okolí. Monitorování okolí se zabezpečuje sítí předem vybraných pozorovacích bodů a tras, v nichž se na základě měření dávkových ekvivalentů od zevního ozáření a na základě odběrů vzorků a stanovení obsahu radionuklidů v ovzduší, vodotečích a ve vybraných složkách životního prostředí a v potravinách vypočítává velikost a rozložení efektivních dávek a jejich úvazků.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ