Školní reaktor VR-1

Uživatelé reaktoru z České republiky i zahraničí

Od doby, co byl reaktor uveden do provozu, byla výuka na něm postupně a v různé míře zahrnuta do učebních plánů těchto fakult:

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Strojní fakulta a Elektrotechnická fakulta,
  • Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta strojního inženýrství,
  • Západočeská univerzita v Plzni - Elektrotechnická fakulta a Strojní fakulta,
  • Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta,
  • Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava - Strojní fakulta,
  • Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta.

V menší míře, zejména formou rozšířené odborné exkurze, se výuky na reaktoru zúčastňují studenti Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě, Přírodovědecké fakulty UK v Praze a První lékařské fakulty UK v Praze. Naprostá většina výuky pro studenty českých vysokých škol se uskutečňuje v rámci činnosti sdružení CENEN - Czech Nuclear Education Network, neformálního sdružení českých vysokoškolských vzdělávacích institucí (kateder a ústavů) zabývajících se výukou jaderného inženýrství.

E. Wigner Course on Reactor Physics Experiments v roce 2004

E. Wigner Course on Reactor Physics Experiments v roce 2004

Nedílnou součástí výuky na reaktoru je i výuka studentů, kteří přijíždějí ze zahraničí. Dlouhodobá spolupráce probíhá se školami ze Slovenska (Fakulta elektotechniky a informatiky STU v Bratislavě), Německa (TU Dresden, Fachhochschulle Aachen), Maďarska (TU Budapest) a Rakouska (Atominstitut TU Vienna).

Výuka pro zahraniční studenty se uskutečňuje v rámci evropské vzdělávací sítě ENEN. Jednou z nejvýznamnějších aktivit reaktoru je organizace třítýdenního kurzu experimentální reaktorové fyziky Eugene Wigner Course on Reactor Physics Experiments pro studenty z Evropské unie i nečlenských zemí EU. V průběhu E. Wigner kurzu studenti absolvují teoretickou přípravu na STU v Bratislavě a potom provádějí experimenty postupně na univerzitních reaktorech v Praze, Vídni a Budapešti. E. Wigner kurzy se organizují pravidelně jednou ročně, první proběhl na jaře 2003. Výuka zahraničních studentů probíhá v angličtině. V tomto jazyce jsou připraveny i návody k úlohám a protokoly pro záznam a vyhodnocení naměřených hodnot.

V rámci spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii probíhají na reaktoru jednorázové kurzy, např. v letech 2005 a 2006 Training Course on Research Reactor Operation pro mladé bulharské specialisty.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ